Regulamin

REGULAMIN STUDIO VERABELLA ANNA KLAUS

 

Szanowni Klienci!

 

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Klientów i naszych pracowników, a także

w celu stałego podwyższania jakości świadczonych usług prosimy o zapoznanie się z regulaminem świadczenia usług kosmetycznych w naszym salonie przed przystąpieniem do korzystania z nich.

 

Korzystania z usług gabinetu kosmetycznego Studio Verabella Anna Klaus jest

równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych

przeciwwskazań zdrowotnych do wykonania zabiegu oraz że zapoznał się z

niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki.

 

W trosce o wysoką jakość usług gabinetu Klient jest zobowiązany przyjść 5

minut przed umówioną godziną w celu przygotowania się do ustalonego

zabiegu. Umówiona godzina jest godziną rozpoczęcia zabiegu. W innym

przypadku zabieg zostanie skrócony o liczbę minut spóźnienia.

 

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady

świadczenia i korzystania z usług Studio Verabella Anna Klaus

(zwanego dalej ,,Studio”).

 

1.2 Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Usługach lub Zabiegach, rozumie się

przez to wszystkie usługi lub zabiegi świadczone przez pracowników Studio

na rzecz klientów w jego siedzibie.

1.3. Klientem Studio może być każda osoba pełnoletnia, osoba niepełnoletnia za zgodą opiekunów prawnych.

 

  1. GODZINY OTWARCIA

 

2.1. Studio Urody Anna Klaus świadczy usługi przy ul. Jagiellońskiej 23/10 od

Bol.Śmiałego w Szczecinie, od poniedziałku do piątku w godzinach

8:00-19:00 oraz w każdą sobotę 9:00-14:00. W dni świąteczne ustawowo

wolne od pracy oraz niedziele salon jest nieczynny.

 

2.2. Zmiany w godzinach otwarcia salonu mogą ulec zmianie z przyczyn

niezależnych od nas (zdarzeń losowych- typu brak prądu, wody).

 

  1. UMAWIANIE WIZYT

 

3.1. Klient ma możliwość wcześniejszego umówienia wizyty poprzez social

media (facebook, instagram), formularz na stronie www oraz telefonicznie i

mailowo.

 

3.2. Przy określonych wizytach wymagany jest zadatek w wysokości 200 zł,

który rozliczany jest po wykonaniu usługi. Zadatek przepada, jeżeli wizyta

nie zostanie odwołana przynajmniej 24h przed planowanym terminem.

Zadatek dotyczy usług tj: makijaż permanentny oraz łączone usługi, które

zajmują co najmniej trzy godziny. O zadatku Klient zostanie poinformowany

przed umówieniem wizyty.

 

3.3. Salon zastrzega sobie prawo do pobierania zadatku przy rezerwacji

wybranych usług, zwłaszcza w przypadku klientów, którzy co najmniej dwa

razy nie stawili się na wizytę w umówionym terminie.

 

3.4. Podczas umawiania wizyty Klient wyraża zgodę lub nie o przypomnieniu o

wizycie 24h przed w formie SMS. (jest to zgoda dobrowolna).

 

3.5. Na umówioną wizytę należy przyjść punktualnie. W przypadku spóźnienia

klienta Salon zastrzega sobie prawo odmowy wykonania Usługi, jeśli

osiągnięcie pożądanego przez Klienta efektu nie będzie możliwe w

skróconym czasie. W tym przypadku Salon zachowa wpłacony zadatek

wcześniej przez klienta.

 

3.6. Jeśli Studio odwoła umówioną wizytę, a został pobrany zadatek , zostanie

on zwrócony klientowi.

 

3.7. Jeśli wykonanie usługi opóźni się z winy Studio usługa nie zostanie

skrócona.

 

3.8. W przypadku braku odwołania wizyty z pakietu przez klienta jest ona

automatycznie wpisana jako wykonana.  1. KWALIFIKACJA DO ZABIEGU

 

4.1. W trosce o bezpieczeństwo klientów przed przystąpieniem do zabiegu

pracownik przeprowadza wywiad na podstawie wypełnionej karty

konsultacyjnej, który ma na celu ustalić, czy istnieją przeciwwskazania do

wykonania zabiegu.

 

4.2. Klient zobowiązuje się do udzielenia pracownikowi odpowiedzi zgodnych ze stanem faktycznym

.

4.3. Studio nie ponosi odpowiedzialności za powikłania pozabiegowe oraz

działania niepożądane stosowanych preparatów, jeśli nastąpią w

konsekwencji zatajenia informacji o stanie zdrowia przez klienta.

 

4.4. Studio zastrzega sobie prawo odmowy wykonania zabiegu, jeśli pracownik

przeprowadzający wywiad stwierdzi istnienie przeciwwskazań do jego

wykonania.  1. VOUCHERY PREZENTOWE i PAKIETY

 

 5.1 Studio prowadzi sprzedaż kuponów prezentowych oraz pakietów

zabiegowych.

 

5.2. Pakiety zobowiązują do odbycia określonej w pakiecie liczby zabiegów w

określonych odstępach czasowych.

 

5.3. Vouchery prezentowe są kuponami kwotowymi, które można wykorzystać

tylko i wyłącznie na zabiegi.

 

5.4. Vouchery prezentowe mają określony termin ważności – 3 miesiące od daty zakupu. Tylko w wyjątkowych sytuacjach może ulec to zmianie.

 

5.5. Pakiety oraz kupony prezentowe nie podlegają wymianie na gotówkę.  1. PŁATNOŚCI

 

6.1. Klient ma możliwość płatności za Usługi oraz kosmetyki w studio gotówką,

kartą oraz BLIK-iem.

 

6.2. Zadatek należy uiścić przy pomocy przelewu, gotówką lub kartą osobiście

lub BLIK-iem osobiście ewentualnie

 

6.6 Studio nie wprowadza rabatów na usługi.

 

6.7. Studio zastrzega sobie prawo do organizowania promocji, których zasady

określone będą we właściwych regulaminach promocji.

 

6.8. Rabaty i promocje nie łączą się, chyba że regulamin promocji stanowi

inaczej.

 

  1. REKLAMACJE

 

7.1. Klientowi przysługuje prawo do reklamacji Usługi. Powinien to zrobić

niezwłocznie po wystąpieniu niepożądanych objawów, nie później niż w

terminie 3 dni od daty wykonania zabiegu.

 

7.2. Klient korzystający z usługi manicure/ pedicure powinien zgłosić

reklamację nie później niż w terminie 5 dni od daty wykonania usługi. W

późniejszym terminie reklamacja nie będzie uwzględniona.

 

7.3. Klient ma prawo żądać zwrotu całości lub części kosztów Usługi albo

wykonania nieodpłatnych poprawek.

 

7.4. Reklamację należy złożyć na piśmie, osobiście w salonie lub listem

poleconym.

 

7.5. Studio ma 14 dni kalendarzowych na rozpatrzenie reklamacji.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Studio spełni żądania

klienta.

 

7.6. W przypadku odmowy, klient ma prawo odwołać się od tej decyzji w ciągu

14 dni kalendarzowych. Na rozpatrzenie odwołania Salon ma 14 dni

kalendarzowych.

 

7.7 Klient nie ma prawa odmówić zapłaty za wykonaną Usługę.

 

7.8. Salon nie ponosi odpowiedzialności za powikłania, które wystąpią po

poprawnie przeprowadzonym zabiegu, poprzedzonym poprawnie

przeprowadzonym wywiadem, w którym nie stwierdzono przeciwwskazań

do wykonania zabiegu.

 

7.9. Studio nie ponosi odpowiedzialności za powikłania powstałe w wyniku

niestosowania zaleceń pozabiegowych.

7.10. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni

kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez

ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie

oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie od odstąpienia od

umowy może zostać złożone na przykład:

Pisemnie na adres: Studio Verabella Anna Klaus, ul. Jagiellońska 23/10

70-363 Szczecin ( od Bol. Śmiałego )

W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

studio.verabella@gmail.com.

Osobiście w siedzibie Studio Verabella Anna Klaus.

UWAGA: kosmetyki muszą zostać zwrócone w stanie nienaruszonym

 

(zapakowane, nieotwarte)

 

7.11. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni

kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o

odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez

niego płatności, w tym koszty dostawy produktu. Sprzedawca dokonuje

zwrotu środków w takie sam sposób, w jaki konsument dokonał płatności,

chyba że konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże

się dla niego z dodatkowymi kosztami.

 

7.12. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni

kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkt

Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do

odbioru, chyba, że sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt.

Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego

upływem. Konsument może zwrócić produkt na adres: Studio Verabella

Anna Klaus, ul. Jagiellońska 23/10 70-363 Szczecin.

 

7.13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu

będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza

konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy,

które obowiązany jest ponieść konsument.

 

7.14. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.


  1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

8.1. Administratorem danych osobowych jest Studio Verabella Anna Klaus.

 

8.2. Administrator przetwarza dane osobowe klientów w celu realizacji usług.

 

8.3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja usługi.

 

8.4 Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania usługi, a po jej

zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub

do czasu przedawnienia roszczeń.

 

8.5 Odbiorcami danych osobowych będą podmioty zewnętrzne dostarczające i

wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi

związane z bieżącą działalnością Administratora, w tym celu umawiania

wizyt – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych

osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty

adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających

ochronę danych osobowych.

 

8.6. Dane osobowe klienta mogą podlegać profilowaniu.

 

8.7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z

przepisów praw, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia

sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 

8.8. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –

Urzędu Ochrony danych osobowych.

 

  1. STANDARDY HIGIENICZNE

 

9.1. Studio ściśle przestrzega wymogów sanitarnych sanepidu w zakresie

utrzymania porządku, obowiązku dezynfekcji powierzchni oraz wytycznych

na czas pandemii.

 

9.2. Stanowiska przeznaczone dla klientów są dezynfekowane po każdej

wizycie.

 

9.3. Po wejściu do studio Klient ma obowiązek zdezynfekować ręce przy użyciu

wskazanego preparatu oraz poddać się procesowi mierzenia temperatury i

wypełnienia ankiety covid i RODO.

 

9.4. Narzędzia używane w zabiegach są jednorazowe lub wielorazowe

poddawane sterylizacji.

 

9.5. Do sterylizacji, czyszczenia i dezynfekcji używane są wyłącznie środki

dopuszczone do stosowania w salonach kosmetycznych.

 

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

10.1. W Studio zabrania się palenia papierosów i spożywania alkoholu.

 

10.2. Na teren salonu zabrania się wprowadzania zwierząt z wyjątkiem psów

asystujących.

 

10.3. Klient ma prawo do regulaminu, cennika usług i certyfikatów

poświadczających umiejętności pracowników Studio.

 

10.4. W przypadku kwestii spornych nieuwzględnionych w regulaminie Studio

zobowiązuje się do podjęcia próby polubownego ich rozwiązania.

 

10.6. Studio zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Informacja o

zmianach zostanie opublikowana w mediach społecznościowych Studio i na

jego stronie internetowej, co najmniej 14 dni kalendarzowych przed

terminem, w którym zmiany zaczną obowiązywać.

Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2023.

10.7 Ze wzgledu na specyfikę naszej pracy i zabiegi relaksacyjne na terenie obiektu obowiązuje zachowanie ciszy z uwzględnieniem wyciszenia telefonów oraz wyłączenia wibacji.